فروردین ۱۱, ۱۴۰۰

بازدید نوروزی سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی ازمجمع خیرین

درمورخه ۱۰/۱/۱۴۰۰ جناب آقای حسین آبادی سرپرست محترم اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی به همراه روسای محترم ادارات حراست و اموررفاهی وپشتیبانی با حضوردردفتر مجمع […]
فروردین ۸, ۱۴۰۰

جلسه مشترک هیات امناء وهیات مدیره درمورخ ۹۹/۱۲/۲۷ برگزارگردید.

جلسه مشترک هیات مدیره وهیات امناء مجمع با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید وتبریک اعیادشعبانیه وعیدباستانی نوروز وبا حضور آقای شهریارفولادوند معاون محترم وزیر ورئیس سازمان […]
اسفند ۶, ۱۳۹۹

بیست ودومین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان مرکزی درروزسه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۵برگزارشد

بیست ودومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان مرکزی بارعایت دستورالعمل های بهداشتی همزمان با مراسم کشوری ، درروزسه شنبه با حضور آقای اکرمی معاون سیاسی اجتماعی […]
اسفند ۵, ۱۳۹۹

یکصدو هشتاد وششمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان مرکزی درمورخ ۹۹/۱۱/۲۹برگزارشد

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا…مجید آغازگردید. درابتدای جلسه حاج آقا فخاری رئیس هیات مدیره درخصوص نقش مشارکت خیرین درتوسعه فضاهای آموزشی ولزوم جذب ونگهداشت […]