ناحیه ۱ اراکphoto_2017-07-12_13-03-07

نماز خانه شهید محمد جعفر قائمی —ناحیه 1 اراک

دبستان مرحومه حاجیه خانم صغری گلستانی---ناحیه یک اراک