تصاویر مدارس ساخته شده

***** مدرسه سازی یک حسنه و صدقه جاری است ****
دبستان خیری بهاران مرزیجران مجتبی میرزابابایی
busines3
دبستان خیری بهاران مرزیجران مجتبی میرزابابایی
دبستان مرحومه حاجیه خانم صغری گلستانی
busines3
دبستان مرحومه حاجیه خانم صغری گلستانی
دبیرستان دخترانه حاج سید ابراهیم ابطحی
busines3
دبیرستان دخترانه حاج سید ابراهیم ابطحی
تقی زاده خمین
busines3
مدرسه تقی زاده خمین
دبستان امامیه قلیچ تپه
busines3
دبستان امامیه قلیچ تپه
دبستان علی افضلی راد تفرش
busines3
دبستان علی افضلی راد تفرش
دبستان 12 کلاسه حاج اکبری اراک ناحیه 1
busines3
دبستان 12 کلاسه حاج اکبری اراک ناحیه 1
ساوه حاج ابراهیم عسگریان
busines3
ساوه حاج ابراهیم عسگریان