***** مدرسه سازی یک حسنه و صدقه جاری است ****
هوالمستعان
مجمع خیّرین مدرسه ساز استان مرکزی با بیش از دو دهه فعالیت مستمر خود در احداث،توسعه و تجهیز وتکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مورد نیاز مصمم گردید پس از موافقت بانی مجتمع آموزشی امام علی (ع)(آقای مهندس ملول) در جهت اشاعه فرهنگ باقیات و صالحات توسط مشارکتهای مردمی و نظارت بر حسن اجرای نیّات خیّرین همچنین جذب و هدایت کمک های داوطلبانه بزرگوارانه آنان و حسب نیازهای جاری خود با ،پیگیریهای مستمر وهمت آقای علی فخاری اقدام به تغییر ساختمان مجموعه که شامل قسمت اداری،سالن اجتماعات،موزه،نمایشگاه،ستاد بانوان،نمازخانه و بخش فرهنگی و روابط عمومی منظم به محل استراحت واسکان خیّرین خارج از استان نمود. امید است با ایجاد این فضای زیبا و دل انگیز،مجمع بتواند به استناد به آیات الهی و احادیث معصومین (ع)در تحقق رسالت خویش سعی وافر داشته باشد که ما بر این اعتقادیم کار مدرسه سازی هیچگاه پایانی نداشته و نخواهد داشت.
من الله توفیق
مجمع خیّرین مدرسه ساز استان مرکزی

photo_2017-07-09_08-45-21
photo_2017-07-09_08-45-14
photo_2017-07-09_08-45-27
photo_2017-07-09_08-45-07
photo_2017-07-09_08-44-59
photo_2017-07-09_08-44-49