سالن ورزشی حاج علیمحمد شمس اللهی

حاج علی محمدشمس اللهی