دلیجان

photo_2017-07-12_13-03-29
photo_2017-07-12_13-03-37

هنرستان محمد علی دامن افشان —-دلیجان