خمین

photo_2017-07-12_13-03-10
photo_2017-07-12_13-03-17

مدرسه شهیدان تقی زاده —خمین