بسمه تعالی

جدول تعهدات وخلاصه عملکرد خیرین درجشنواره های سراسری سالانه

شماره جشنواره زمان برگزاری تعداد پروژه تعدادکلاس سایر فضاها اهدای

زمین   

اهدای منزل جمع ارزش   (میلیون ریال) توضیحات
اول آذر      ۷۷ ۲۳ ۱۳۶ سالن ورزشی ۱باب ۰ ۱۰۰۰۰
دوم آبان     ۷۸ ۴۲ ۲۳۰ سالن ورزشی۲ باب+استخر ۱ باب ۷ ۳ ۱۶۲۷۰
سوم آبان     ۷۹ ۲۵ ۱۸۳ سالن ورزشی ۱باب ۲۴ ۰ ۱۶۰۱۰
چهارم آذر      ۸۰ ۲۳ ۱۷۲ ۱۴ ۲ ۱۷۳۵۰
پنجم بهمن    ۸۱ ۲۰ ۱۸۸ سالن ورزشی ۳باب ۲۰ ۰ ۲۲۷۵۴
ششم اردیبهشت۸۳ ۱۶ ۱۹۸ سالن ورزشی ۵باب+ زمین چمن مصنوعی ۳ باب ۱۴ ۸ ۴۲۲۷۴
هفتم اردیبهشت۸۴ ۳۰ ۱۶۲ ۱۴ ۲ ۴۴۳۵۱
هشتم اردیبهشت۸۵ ۱۰ ۷۵ آموزشکده فنی ۱ باب ۹ ۱ ۴۲۲۱۴
نهم اردیبهشت۸۶ ۱۹ ۱۴۳ سالن ورزشی ۱باب+ نمازخانه ۲باب +خوابگاه ۱ باب ۱۰ ۳ ۹۱۲۴۷
دهم اردیبهشت۸۷ ۱۰ ۷۸ ۲۷ ۳ ۲۱۰۶۴۱
یازدهم اردیبهشت۸۸ ۱۵ ۱۳۱ ۱۸ ۲ ۲۳۰۵۰۰
دوازدهم اردیبهشت۸۹ ۱۰ ۱۱۵ ۱۰ ۱ ۲۶۱۳۹۰
سیزدهم خرداد     ۹۰ ۱۱ ۱۰۲ کتابخانه۴باب+نمازهانه۲باب+کارگاه۲باب+سالن ورزشی۶باب+مدرسه قران۱ باب ۲۳ ۵ ۲۸۶۲۷۴
چهاردهم خرداد     ۹۱ ۲۶ ۱۹۲ سالن ورزشی و اجتماعات۴باب+نمازخانه۱باب+خوابگاه ۱باب ۲۲ ۵ ۳۱۶۷۰۲
پانزدهم اردیبهشت۹۲ ۱۹ ۲۰۶ ۱۱نمازخانه+سالن+پژوهشسرا ۱۰ ۱ ۳۲۰۴۰۲
شانزدهم خرداد     ۹۳ ۴۴ ۲۳۴ احداث وتکمیل نیمه تمامها ۱۴ ۰ ۴۱۹۴۳۹
هفدهم اردیبهشت ۹۴ ۵۹ ۴۶۲ درمانگاه+کتابخانه و پژوهشسرا۲باب+سالن ورزشی۵باب+نمازخانه۳باب+خوابگاه۲باب ۹ ۰ ۴۳۴۰۰۰
هیجدهم اردیبهشت ۹۵ ۷۶ ۵۵۳ کتابخانه ۳باب+سالن ورزشی۲باب+ نمازخانه۳باب+خوابگاه۳باب+کارگاه۱باب ۲ ۲ ۵۶۱۵۹۰
 نوزدهم  اردیبهشت ۹۶  ۴۴  ۳۳۵  نمازخانه ۳ باب + سالن ورزشی ۳ باب + کانون فرهنگی هنری ۲ باب+ خوابگاه دانش آموزی یک باب + کتابخانه یک باب  ۱  ۴۴۱۰۰۰