تصاویر هفتمین انتخابات

هفتمین انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13