تاریخچه جهاد مدرسه سازی در سال1372 همزمان با تصویب قانون شوراهامصادف باولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)درقالب تشکلی خودجوش ومردمی باحضورجمعی ازمومنین خیراندیش ؛خانواده معززشهدا؛امام جمعه وقت ؛استاندارونماینده مردم اراک درمجلس شورای اسلامی باوجودکلاسهای 3شیفته وحتی4شیفته درمرکزاستان جهادمدرسه سازی ؛تلاش گروهی خودرابرای کمک به ساخت وسازفضاهای آموزشی دررفع تنگناهای موجودآغاز که بحول وقوه الهی تابه امروز این فعالیت چشم گیرادامه یافته است امیدآنکه بامساعدت های مسئولین ذیربط ماشاهدجذب جلب خیرین بزرگواردرزمینه های مختلف باشیم.پس ازآنکه خیرین مدرسه سازدرکشورشکل رسمی به خودگرفت وجامعه خیرین مدرسه سازبه ریاست خیروخیراندیش بزرگ جناب آقای دکترحافظی درسال78-77-به ثبت رسیدازسال 82جهادمدرسه سازی اراک هم تحت عنوان مجمع خیرین مدرسه سازبکارخودادامه داد . این تشکل مردمی سال شروع خودراباجذب یک میلیاردتومان پشت سرگذاشت وهمه ساله باروندروبه رشدکمکهای مردمی اعم ازاهدای زمین ؛منزل مسکونی ؛وجوه نقدی ؛تجهیزات ومصالح ساختمانی بیش از600واحدآموزشی شامل مدرسه ؛نمازخانه ؛خوابگاه ؛کارگاه؛سالن ورزشی رااحداث ویاتکمیل نمایدودرحال حاضردرسطح استان 78پروژه بصورت مشارکتی ویاتمام مردمی دردست اجرارادردستورکارخودعهده داراست.از115فقره تعهدانجام شده درهجدهمین جشنواره درپایان اردیبهشت ماه سال جاری به ارزش پنجاه وشش میلیاردتومان 80%آن محقق گردیده که امیدواریم باتعهداتی که درخلال سال جاری صورت پذیرفته درنوزدهمین جشنواره خیرین که دراوایل اردیبهشت ماه سال جاری برگزارمیگرددبامساعدتهائی که صورت خواهدگرفت ؛بتوانیم رشدبالاتری رابه مردم عزیزگزارش نماییم.درطی 24سال فعالیت این مجمع ودرسازمان نوسازی وآموزش وپرورش دراحداث ویاتکمیل وتعمیرپروژه ها فرازونشیبهای بسیاری راگذرانده ایم که خاطراتی تلخ وشیرین وبیادماندنی را به ارمغان داشته وهر یک،یک خاطره یک درس، یک تجربه ویک دنیاتعهدووابستگی رابدنبال داشته؛توفیق کریمانه الهی است که ایثاروفداکاری رابه این قشرعزیزارزانی داشته تاخالصانه وبدون انتظارهرکدام الگو وسرمشقی ارزشمندوسرشارازروح معنوی برای جامعه اسلامیان باشند