علی فخاری ریاست مجمع خیّرین مدرسه ساز استان مرکزی
بخش فرهنگی آموزشی در ارتقاء روحیه تعاون و مشارکت همگانی و بهره گیری از اساتید مجرب آموزش و پرورش در تدریس ساعات فوق برنامه در مدارس محروم حاشیه ی شهرها و در شکوفایی استعدادهای نهفته در دانش آموزان مستعد در این آموزشگاه ها و در توسعه عدالت آموزشی و عندالزوم رفع نیازهای مالی در ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان با مساعدتی که خواهد شد اثر بخشی را در برداشته باشد. به امید داشتن ایرانی آباد, آزاد, سرافزار و سربلند در کلیه ی مجامع بین المللی