اعضای اصلی

علی فخاری – رییس مجمع

فریده پرهیزگار – نایب رییس

شهریار فولادوند

محمدصادق قائمی

محمد مهدی همتی – خزانه دار

ابراهیم بختیاری

سیف الله کریم زاده

 علی بابایی

مهین شاه صنمی

اعضای علی البدل

سیدرضا قریشی

منصور سلیمی

بازرس اصلی – علی دربندی

بازرس علی البدل – حسن مظاهری